Som una fundació

La Fundació Amàlia Soler som una entitat sense afany de lucre constituïda per voluntat de donya Amàlia Soler, mitjançant la donació de tot el seu patrimoni, immobles, terres i diners per a la població de Vilafranca i Sant Martí Sarroca i més precisament per a les dones pobres de vilafranca tal i com es va denominar l'entitat: Junta de Mujeres Pobres de Villafranca, constituïda per aglutinar aquest patrimoni i la seva gestió.

Aquesta denominació d'entitat sense afany de lucre vol dir que no ens mou la consecució de beneficis econòmics per repartir-los entre els propietaris, la Fundació, dels béns que s'utilitzen per dur a terme les activitats, sinó que tenim motivacions diferents a l'obtenció de beneficis econòmics com són les activitats amb finalitats d'interès general.

No vol dir que per ser sense afany de lucre no es puguin tenir beneficis o excedents econòmics, sinó que aquests no es poden repartir i s'han de revertir en la mateixa fundació per aconseguir els fins socials pels quals va ser creada.

L'òrgan de govern de la fundació és el Patronat que està composat per nou persones que avaluen el treball que es duu a terme, que vetllen perquè els objectius fundacionals es compleixin i garanteixen que hi hagi una justificació dels comptes de la fundació davant la societat, amb transparència de les actuacions.

La Fundació Amàlia Soler està registrada com a tal al Registre de Fundacions amb el número 402.

Llegeix més...

Els nostres dies

Del patrimoni de la família Ferrer-Soler, algunes propietats es van anar traspassant, com ara la finca Romaní al terme municipal de Sant Martí Sarroca, eren vinyes que es va vendre als pagesos que les treballaven i també algunes peces de terra que en el seu dia van quedar integrades al nucli urbà de Vilafranca, en les diferents fases d'urbanització de la vila. D'altres peces de terra es van integrar en el desenvolupament del polígon industrial de l'avinguda de Tarragona mitjançant l'expropiació. També es destaca la cessió de la parcel.la del c/ Salvador Seguí cantonada amb Baltà de Cela a la Fundació Família i Benestar Social per fer la primera promoció a Vilafranca d'habitatges socials i darrerament l'expropiació d'unes peces de terra al Coll de Bou per part del Ministerio de Fomento per la infrastructura del pas de l’AVE. Darrerament també es va expropiar una part de la vinya de la Serreta per fer les cabines de peatge de l'entrada a l'AP7 direcció Barcelona.

A l’edifici prou conegut, del carrer de Santa Maria, cantonada amb el carrer de la Cort, als pisos 1r i 2n actualment s’hi ubiquen algunes dependències de l’Ajuntament i des de 2008 a la planta baixa del carrer de la Cort, 12, Cal Cerer hi tenim la seu principal la Fundació Amàlia Soler.

Així doncs que, tot aquest patrimoni acumulat, al morir la senyora Amàlia Soler a l'any 1916, el va deixar per a les dones pobres de Vilafranca, de manera que aquestes dones fossin beneficiàries de les rendes que donés el patrimoni.

Llegeix més...